Van toepassing op fysiotherapie en sportzorgmassage behandelingen.

In deze algemene voorwaarden vind je onder meer de huisregels, informatie over de betalingscondities- en voorwaarden, een verwijzing naar de privacy statement en de wijze waarop ik als fysiotherapiepraktijk met een eventuele klacht omga.

Indien je opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van de dienstverlening dan stel ik dit zeer op prijs. Je kunt dit zowel mondeling als schriftelijk administratie@bruysend.nl aan mij doorgeven.

De huisregels

 • Patiënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
 • Op al deze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen;
 • Fysiotherapie Bruysend aanvaard geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de praktijk of daarbuiten;
 • Gelieve je fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 • Gelieve de lectuur, die je tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als je de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Ik verzoeken je gebreken of storingen direct aan mij te melden
 • Eigen handdoeken bij de behandeling zijn verplicht;
 • Gelieve de praktijk alleen met schoon schoeisel te betreden.

De betalingscondities- en voorwaarden

 • Indien je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, declareer ik jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. Fysiotherapie Bruysend heeft met bijna alle Zorgverzekeraars een overeenkomst;
 • Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Ik adviseer je om hier zorgvuldig naar te kijken. Meer over vergoeding?
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van mij een factuur;
 • De tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (het VVF). In de tarievenlijst staan de prijzen per sessie en eventuele specialisatie vermeld;
 • De betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het VVF;
 • De factuur dien je binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen;
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvang je een aanmaning, waarna je nog eens 10 dagen de tijd hebt om te betalen;
 • Na het verstrekken van deze termijn treedt verzuim in en is Fysiotherapie Bruysend vrij om incassomaatregelen te nemen;
 • Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van jou als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Verwijzing privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en de plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Naar privacy verklaring Fysiotherapie Bruysend

Klachten

Fysiotherapie Bruysend streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van jou als patiënt. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag. Je kan je klacht persoonlijk aangeven bij mij of melden bij mijn administratie. Dien je je klacht liever schriftelijk in? Dat kan, stuur een e-mail aan administratie@bruysend.nl en vermeld naast je persoonsgegevens ook de datum van behandeling en je klacht.

De Fysiotherapeut van Fysiotherapie Bruysend staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Daarnaast ben ik aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Mochten ik jouw klacht als zijnde Fysiotherapie Bruysend niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wil je jouw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kan je dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke)klachtenfunctionarissen om samen met jou de klacht ‘in vertrouwen’ te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken. Meer informatie?

Rechten en plichten

De rechten en plichten van een Fysiotherapeut en jou als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zowel de zorgverlener ‘de Fysiotherapeut’ als jij als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van jouw Fysiotherapeut

 • De behandelaar, jouw Fysiotherapeut is verplicht jou te informeren over het onderzoek, de diagnose en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling, eventuele risico’s en jouw gezondheidstoestand. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd;
 • In geval van een noodsituatie, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, kan de Fysiotherapeut ervoor kiezen jou niet volledig te informeren. Bijv. omdat direct ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard wordt je te allen tijde op een later tijdstip volledig geïnformeerd;
 • Als Fysiotherapeut houdt ik een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij van jou als patiënt;
 • Als Fysiotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht en mag ik geen informatie verstrekken aan anderen dan jou als patiënt, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie of jij als patiënt mondeling en/of schriftelijke toestemming hebt verleend. Bijv. voor het uitwisselen van jouw medisch dossier tussen erkende zorgverleners onderling. Een erkende zorgverlener is inschreven bij het BIG-register van de overheid. Bij minderjarige patiënten wordt de ouder/wettelijke verzorger geïnformeerd.

Rechten en plichten van jou als patiënt

 • Je bent verplicht je te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • Je bent verplicht volledige informatie te verstrekken aan mij als behandelende Fysiotherapeut, omtrent je gezondheidstoestand, klachtenpatroon en andere; voor het onderzoek, de diagnose en behandeling, relevante gegevens. Dit om jou op een verantwoorde en goede wijze te kunnen behandelen;
 • Het is nodig om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die jou worden gegeven door mij als Fysiotherapeut, denk bijvoorbeeld aan oefeningen voor thuis. Mits dat naar redelijkheid van jou kan worden verwacht;
 • Indien je onvoldoende informatie hebt ontvangen, mag je altijd om nadere informatie vragen of om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt;
 • Indien je bepaalde informatie niet wilt ontvangen, bijvoorbeeld details over een eventuele aandoening, dan kan je dat aangeven. Ik zal dit recht op ‘niet-weten’ respecteren, mits hierdoor geen gevaar ontstaat voor anderen bijv. in het geval van een besmettelijke ziekte.

 

Vergoedingen

Wanneer je bij mij onder behandeling komt voor fysiotherapie, verzoek ik je om jouw polis goed door te nemen. Kijk goed in hoeverre je (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. Bel bij twijfel jouw zorgverzekering.

Onderstaande richtlijnen kan je hanteren als basis om te beoordelen of de behandeling door een Fysiotherapeut van jouw klacht(en) of die van jouw kind(je) voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

 • Ben jij of is jouw kind jonger dan 18 jaar dan valt een behandeling door een Fysiotherapeut altijd onder de basisverzekering tot maximaal 18 behandelingen;
 • Ben jij 18 jaar of ouder dan valt een behandeling door een Fysiotherapeut niet onder de basisverzekering;
 • Ben jij 18 jaar of ouder en heb je een chronische aandoening of klacht, dan kan een behandeling door een Fysiotherapeut wel in aanmerking komen voor vergoeding. Jouw chronische ziekte of klacht dient daarvoor op de lijst ‘chronische aandoeningen van jouw zorgverzekeraar’ te staan. Op het moment dat jouw aandoening, ziekte of klacht op deze lijst staat worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Deze vergoedingsregeling voor behandelingen geldt per jaar. Een uitzondering hierop zijn de chronische aandoeningen en klachten, die levenslang zijn. Je hoeft dan uitsluitend de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen.

Indien de behandeling door een Fysiotherapeut niet wordt vergoed vanuit je basisverzekering, kan je voor vergoeding in aanmerking komen doordat je beschikt over een aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van jouw polis, betekent dit dat behandelingen door een Fysiotherapeut geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Houd wel altijd rekening met je eigen risico, indien behandeling wordt vergoed vanuit je basisverzekering.

Aandachtspunten voor vergoeding van fysiotherapie

 • Indien je verzekerd bent voor fysiotherapie, declareer ik jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. Fysiotherapie Bruysend heeft met bijna alle Zorgverzekeraars een overeenkomst;
 • Neem jouw verzekeringspasje of polis altijd mee naar de eerste afspraak, zodat ik de juiste polis in jouw dossier kan vermelden;
 • Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Ik adviseer je om hier zorgvuldig naar te kijken. De Zorgverzekeraar vergoed uitsluitend het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent, je bent zelf verantwoordelijk om dit te monitoren. Indien het aantal behandelingen je niet duidelijk of bekend is kun je het beste contact opnemen met je Zorgverzekeraar;
 • Wanneer je bij mij in behandeling bent registreer ik enkel welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie je bij mij verbruikt hebt. Ik kan niet nagaan hoeveel zittingen fysiotherapie of bijv. oefentherapie of mensendieck, door andere behandelaars reeds gedeclareerd zijn bij je Zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om het totaal aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent te monitoren. Je Zorgverzekeraar kan je hier ook inzage in geven. Zo kom je niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. (Extra) behandeling(en) op eigen rekening zijn uiteraard altijd mogelijk. Hiervoor ontvang je dan van mij een factuur;
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
 • Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van mij een factuur;
 • Mijn tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (het VVF). In de tarievenlijst staan de prijzen per sessie en eventuele specialisatie vermeld.

Gecontracteerde verzekeraars

Fysiotherapie Bruysend heeft met bijna alle verzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding voor een behandeling. Wij declareren direct bij je zorgverzekering. Check vooraf bij jou verzekering of wij met hun een contract hebben.

Verrekening van eigen risico en/of het niet volledig (aanvullend) verzekerd zijn wordt door je zorgverzekeraar afgehandeld.

 

Tarieven:

Indien je niet verzekerd of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapie kan je de volgende tarieven voor 2023 hanteren*. Deze zijn conform de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) vastgesteld.

Fysiotherapie                                                                                               € 35,50

Lange zitting fysiotherapie                                                                      € 44,75

Fysiotherapie aan huis                                                                              € 49,75

Niet nagekomen afspraak                                                                       € 35,50

Rapportage                                                                                                  € 45,00

Intake en onderzoek na verwijzing                                                       € 54,90

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie                             € 59,90

Sportzorgmassage behandeling                                                           € 45,00

Medical tape vanaf (afhankelijk van het verbruik)                            € 10,00

 • *Tarieven en voorwaarden per 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
  Op onze tarieven is geen B.T.W. van toepassing, uitgezonderd spalken en sportmassage.
 • Helaas kan je bij mij niet pinnen, direct overboeken of contante betaling kan wel.

Klachten informatie

Fysiotherapie Bruysend streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van jou als patiënt. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag. Je kan je klacht persoonlijk bij mij aangeven of melden bij onze administratie. Dien je je klacht liever schriftelijk in? Dat kan, stuur een e-mail aan administratie@bruysend.nl en vermeld naast je persoonsgegevens ook de datum van behandeling en je klacht.

De Fysiotherapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Mocht ik jouw klacht als zijnde Fysiotherapie Bruysend niet naar tevredenheid kunnen oplossen? Of wil je jouw klacht bij voorkeur melden bij een onafhankelijke partij dan kan je dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke klachtenfunctionarissen om samen met jou en mij jouw klacht te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

De ‘formele’ klachtenprocedure voor fysiotherapie

 1. Levert een gesprek over jouw klacht met de behandelend Fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kun je in eerste instantie een bemiddelingsgesprek aanvragen bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 2. Levert deze bemiddeling niets op of wil je bij voorkeur in gesprek met iemand anders dan de behandelend Fysiotherapeut, dan kun je het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Je kunt ze bereiken via 030 266 16 61.
 3. Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert dan kun je overgaan tot het indienen van een ‘formele’ klacht.

Hiervoor zijn er 3 instanties, met verschillende bevoegdheden:

 • Via de klachtencommissie van het KNGF
 • Via de commissie van toezicht van het KNGF
 • Via het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Je dient jouw klacht in alle gevallen schriftelijk in te dienen. Ook kan iemand namens jou een klacht indienen. Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk. De behandeling van de klacht is kosteloos.

Meer informatie of een klacht indienen? 

 

Disclaimer

De content op deze website is met veel zorg door mij opgesteld, toch kunnen aan de informatie die jij op mijn site vindt geen rechten worden ontleend. Mocht je op de website onverhoopt informatie aantreffen die onvolledig of niet juist is, dan vernemen ik dat uiteraard graag. Stuur dan een e-mail naar administratie@bruysend.nl. Voor eventuele incomplete of onjuiste informatie op de website of de gevolgen daarvan kan Fysiotherapie Bruysend niet aansprakelijk worden gesteld.

Fysiotherapie Bruysend behoudt zich het recht de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of te verspreiden of kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Bruysend. Informatie op de website mag je wel gebruiken voor eigen gebruik.

Privacyverklaring van Bruysend.NL VOF

 

Bruysend.NL VOF, gevestigd aan Nieuwe Steeg 12 4271BE Dussen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.bruysend.nl
Nieuwe Steeg 12 4271BE Dussen
+31 416-392974
S. Bruijs – den Ouden is de Functionaris Gegevensbescherming van Bruysend.NL VOF zij is te bereiken via administratie@bruysend.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bruysend.NL VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Contactgegevens
– Burgerservicenummer (BSN)
– Nummer en soort identiteitsbewijs
– Gegevens over jou gezondheid die relevant zijn voor je hulpvraag aan ons
– Welke zorgverzekering je hebt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bruysend.NL VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– uw fysiotherapeutische behandeling en de financiële afhandeling hiervan. 
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bruysend.NL VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bruysend.NL VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bruysend.NL VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: Zolang u klant bent bij Bruysend.nl echter minimaal 15 jaar na de laatste behandeldatum.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bruysend.NL VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bruysend.NL VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bruysend.NL VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@bruysend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bruysend.NL VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Inzage in jouw (medische) dossier

Als je een nieuwe Fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe Fysiotherapeut op de hoogte is van jouw (medische) geschiedenis. Jouw (medische) geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude Fysiotherapeut het dossier overdraagt aan jouw nieuwe Fysiotherapeut. De oude Fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat jij je oude Fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe Fysiotherapeut.

Jouw dossier wordt dan door jouw Fysiotherapeut persoonlijk, per aangetekende post of per elektronisch beveiligde zorgmail overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in het dossier en op een kopie van je dossier.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Een uitzondering hierop kan de behoefte aan acute zorg zijn. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wordt dan zo spoedig mogelijk om de schriftelijke toestemming gevraagd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bruysend.NL VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via administratie@bruysend.nl