Artikel 1. Definities
Dienstverlener -> Bruysend.nl, gevestigd te Dussen
Diensten
– Masseren van paarden en mensen met mogelijk een spierprobleem.
Dit kan een losse massage behandeling zijn of een pakket van massage behandelingen.
– Geven van advies en training
Klant
De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.
Opdracht
een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Bruysend.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten tussen Bruysend.nl enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Bruysend.nl zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Bruysend.nl gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Bruysend.nl op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Bruysend.nl één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Bruysend.nl aan de klant zal leveren omvat de diensten van artikel 1 zoals mondeling zijn overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
c. Bruysend.nl stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

Artikel 5. Annulering
a. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 1 kalenderdag voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Bruysend.nl 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht, mits er een nieuwe afspraak gemaakt wordt. Zo niet wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
b. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Bruysend.nl gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant bij Paardensportmassage
a. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3 x 3 meter (het liefst afgeschermd) ter beschikking stellen om de massage uit te kunnen voeren.
b. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
c. De klant zorgt ervoor dat het paard droog is. Behalve bij post-wedstrijd massage, hierbij moet het paard goed droog gestapt zijn.
d. Na de behandeling dient de klant het paard 1 dag rust te geven.
e. Tijdens de 3 behandelingen mag het paard alleen de arbeid verrichten die door Bruysend.nl is voorgesteld.
f. Voor training zal de klant zorg dragen voor een geschikte ruimte of locatie zoals mondeling is afgesproken.

Artikel 7. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.

Artikel 8. Facturering en betaling
a. De betaling kan contant of via factuur voldaan worden.
b. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Bruysend.nl te betalen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
d. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
a. Bruysend.nl is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Bruysend.nl kunnen worden toegerekend.
b. Bruysend.nl is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien de klant zich niet aan de in artikel 6 genoemde regels houdt.
c. Bruysend.nl is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
d. Bruysend.nl is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.
e. Bruysend.nl is niet aansprakelijk voor ongelukken tijdens training door toedoen van de klant of het paard.